Laman web ini dimiliki oleh Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad. Hak cipta bahan yang terkandung di dalam laman web ini dimiliki dan kekal bersama Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad melainkan dinyatakan sebaliknya. Akses anda kepadanya tidak menjadi lesen untuk mengeluarkan semula dan/atau mengedarkan maklumat ini.

Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad tidak memperakui atau menerima sebarang tanggungjawab terhadap kandungan, atau penggunaan, sebarang laman web yang dipautkan kepada laman ini. Laman web ini telah dibangunkan dengan niat baik oleh Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad.

Selagi dibenarkan oleh undang-undang, segala maklumat ditawarkan tanpa sebarang jenis jaminan, sama ada secara tersurat atau tersirat, termasuk, namun tidak terhad kepada, jaminan boleh niaga tersurat, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau kelengkapan atau ketepatan maklumat di dalamnya. Maklumat di laman web ini mungkin mengandungi ketidaktepatan teknikal atau kesalahan ejaan. Maklumat boleh diubah atau dikemas kini tanpa notis.

Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju bahawa Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang terbit daripada penyediaan atau penggunaan maklumat dan bahan yang terkandung di dalam laman web ini (selain kerugian yang tidak dikecualikan oleh undang-undang). Sebarang maklumat atau bahan yang diberikan kepada kami secara terus atau tidak langsung atau melalui laman web, selain maklumat peribadi dan maklumat tempahan akan dianggap tidak sulit, dan tidak mempunyai sebarang nilai komersial.

Dengan memberikan sebarang maklumat atau bahan, anda memberikan Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad dan afiliasinya lesen tidak terhad dan tidak boleh ditarik untuk menggunakan, mengeluarkan semula, memaparkan, melaksanakan, mengubah, memindahkan dan mengedarkan maklumat atau bahan sedemikian. Anda juga memberikan Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad dan afiliasinya lesen bebas untuk menggunakan sebarang idea, konsep, tunjuk ajar atau teknik yang terkandung di dalam laman web ini. Tiada bahan akan diperakui atau dikembalikan kecuali perjanjian bertulis dibuat semasa peruntukan diberikan.